Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to delete those emails that list from the login Facebook page

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Zoeyle

more options

Hi, From the login Facebook page. I tried to delete those emails and phone number that I login or searching accounts on Facebook. Please assist me on how to delete those emails from the Email or Phone number bar? I have attached the photo. Thanks.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Use the arrow keys to highlight the email that you want to remove and then press the Delete button on your keyboard.

Hope this helps.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Use the arrow keys to highlight the email that you want to remove and then press the Delete button on your keyboard.

Hope this helps.

Hữu ích?

more options

@Wesley Branton: Thank you very much for your prompt comment.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.