Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Clear cache & cookies -- 160kb still there. Must "Force Quit" to clear. 160 kb Returns.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

New problem: I can clear cache only by "Force Quit". Why is this happening?

New problem: I can clear cache only by "Force Quit". Why is this happening?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Is this about the disk cache (i.e. it is also on the about:cache page) or is this about local storage ?