Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Basic Authetication Info shown in tab title

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Roland Tanglao

more options

Hello there. We are developing website to configure our device. Webserver apache2 is configured to use Basic Authetication. One directory, that requiers authentication, doesn't have index.html and is browsed as "Index of /...". If i open a file on this webpage in the same tab, tab title is <ip>/<directiory>/<file>. But if I open file in new tab, tab title is <login>:<password>@<ip>/<directory>/<file>.

Hello there. We are developing website to configure our device. Webserver apache2 is configured to use Basic Authetication. One directory, that requiers authentication, doesn't have index.html and is browsed as "Index of /...". If i open a file on this webpage in the same tab, tab title is <ip>/<directiory>/<file>. But if I open file in new tab, tab title is <login>:<password>@<ip>/<directory>/<file>.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi vall.boitsova:

Sounds like a bug to me; I did a quick search and didn't find an existing bug: https://bugzilla.mozilla.org/buglist.cgi?quicksearch=basic authentication

I you can't configure an index.html then please file a bug on bugzilla.mozilla.org

Cheers! ...Roland