Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Implement SegmentHeap to reduce memory usage.

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 79 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mark

more options

Hi,

I'd like to know if there are any plans to implement SegmentHeap in Firefox?

https://www.windowslatest.com/2020/06/18/google-chrome-will-finally-use-less-memory-on-windows-10/

Thanks!

Giải pháp được chọn

It hasn't been discussed yet. Devs need some time for an analysis.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

It hasn't been discussed yet. Devs need some time for an analysis.

more options

TyDraniu said

It hasn't been discussed yet. Devs need some time for an analysis.

Great! Thanks

more options

Please follow bug 1646819 for more info.