Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

3 dot menu is missing from the address bar

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 192 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

The 3 dot menu is missing from the address bar, so I can't replace my missing Bookmark star. This only happens in the tab after selecting my Home button.

It appears normally when my computer auto connects from hyperlinks, shortcuts, etc.

The 3 dot menu is missing from the address bar, so I can't replace my missing Bookmark star. This only happens in the tab after selecting my Home button. It appears normally when my computer auto connects from hyperlinks, shortcuts, etc.

Giải pháp được chọn

It only appears on url pages, not the homepage or new tab page, unfortunately. I'm not sure if there is a way to make it appear, someone might know.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

It only appears on url pages, not the homepage or new tab page, unfortunately. I'm not sure if there is a way to make it appear, someone might know.

more options

You would have open a real web page in a tab to see the page action icon and container to restore the star to the location bar if you accidentally removed it via the right-click context menu (Remove from Address Bar).