Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Send tab to device from desktop to Android smartphone doesn't work

more options

Sending tab from Windows 10 desktop to mobile (Android 9, Realme 2 pro) opens in Google Chrome mobile instead of Firefox mobile. Send tab to another desktop (Windows 7) works fine. All 3 devices has already signed in.

Sending tab from Windows 10 desktop to mobile (Android 9, Realme 2 pro) opens in Google Chrome mobile instead of Firefox mobile. Send tab to another desktop (Windows 7) works fine. All 3 devices has already signed in.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi ilham, please ignore the unofficial support solicitation that someone posted. We have no idea where that leads and don't want you to get scammed.