Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cache clear leaves 10kb that won't go away

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Previously cached web content would go to zero after I hit clear. Now it's been leaving 10 kb after I hit clear. Should I be worried? Is there a way to get it to go back to zero?

Giải pháp được chọn

There is a way to get it to 0 but its kind of convoluted and 10kb isn't very much at all. Some users report it just working randomly, others say that running malware bytes made it work the next time they ran it. A couple things. I'm doing some research.

To answer your second to last question though, No, I wouldn't be worried. At worst, it's just some phantom data, 10kb isn't much at all. If I find more concrete answers I'll report back.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

There is a way to get it to 0 but its kind of convoluted and 10kb isn't very much at all. Some users report it just working randomly, others say that running malware bytes made it work the next time they ran it. A couple things. I'm doing some research.

To answer your second to last question though, No, I wouldn't be worried. At worst, it's just some phantom data, 10kb isn't much at all. If I find more concrete answers I'll report back.

Hữu ích?

more options

Do you see this content listed on the about:cache page?

You can open "about:" pages via the location/address bar

  • "about:" is a protocol to access special pages

You can possibly clear the cache folder directly in the profile folder on the hard drive in the secondary 'Local' location.

Firefox uses two locations for the Firefox profile folder.

Location used for the main profile that keeps your personal data (Root Directory on about:profiles).

  • C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\<profile>\

Location used for the disk cache and other temporary files (Local Directory on about:profiles).

  • C:\Users\<user>\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\<profile>\

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.