Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

GDPR notice keeps appearing again and again after closing firefox

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 42 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

On a number of websites, I get a GDPR notice every time I visit it. I use to set it to accept minimal required cookies only, but I have to reset preferences every time I visit the website after closing Firefox. Is there any way to make firefox remember these settings?

On a number of websites, I get a GDPR notice every time I visit it. I use to set it to accept minimal required cookies only, but I have to reset preferences every time I visit the website after closing Firefox. Is there any way to make firefox remember these settings?

Giải pháp được chọn

A detail like a website remembering you is stored in cookies.

You can use these steps to make a website recognize and remember you:

 • create a cookie allow exception with the proper protocol (https:// or http://) to make a website remember you
 • use "Delete cookies and site data when Firefox is closed" to let cookies without allow exception expire when Firefox is closed
 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Permissions"

In case you use "Clear history when Firefox closes" or otherwise clear history.

 • do not clear the Cookies
 • do not clear the Site Preferences
 • clearing "Site Preferences" clears exceptions for cookies, images, pop-up windows, and software installation and exception for password and other website specific data
 • clearing "Cookies" will remove all selected cookies including cookies with an allow exception you may want to keep
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

A detail like a website remembering you is stored in cookies.

You can use these steps to make a website recognize and remember you:

 • create a cookie allow exception with the proper protocol (https:// or http://) to make a website remember you
 • use "Delete cookies and site data when Firefox is closed" to let cookies without allow exception expire when Firefox is closed
 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Permissions"

In case you use "Clear history when Firefox closes" or otherwise clear history.

 • do not clear the Cookies
 • do not clear the Site Preferences
 • clearing "Site Preferences" clears exceptions for cookies, images, pop-up windows, and software installation and exception for password and other website specific data
 • clearing "Cookies" will remove all selected cookies including cookies with an allow exception you may want to keep