Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't open my web page with firefox with the other browsers if

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Please, I would like to know why my web page is not only visible in firefox in other browsers if it does. Something I have seen is that the code is present but is not displayed. My page is www.sividev.com and I only see an error in the console that does not appear in other browsers Uncaught TypeError: this.scrollPosMouse is not a function

   init https://www.sividev.com/wp-content/themes/salient/js/init.js?ver=12.1.0:137
   <anonymous> https://www.sividev.com/wp-content/themes/salient/js/init.js?ver=12.1.0:17596
   jQuery 8.

This page uses the non-standard "zoom" property. Consider using calc () in the relevant property values, or using "transform" together with "transform-origin: 0 0".

Please, I would like to know why my web page is not only visible in firefox in other browsers if it does. Something I have seen is that the code is present but is not displayed. My page is www.sividev.com and I only see an error in the console that does not appear in other browsers Uncaught TypeError: this.scrollPosMouse is not a function init https://www.sividev.com/wp-content/themes/salient/js/init.js?ver=12.1.0:137 <anonymous> https://www.sividev.com/wp-content/themes/salient/js/init.js?ver=12.1.0:17596 jQuery 8. This page uses the non-standard "zoom" property. Consider using calc () in the relevant property values, or using "transform" together with "transform-origin: 0 0".

Giải pháp được chọn

I had the same problem and called for more help.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I had the same problem and called for more help.