Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

google translate add on blocked

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Shashank Shekhar

more options

help when i click on the to google translate add on it says

Blocked by X-Frame-Options Policy

An error occurred during a connection to translate.google.com.

Firefox prevented this page from loading in this context because the page has an X-Frame-Options policy that disallows it.

looked everywhere but no help at all

help when i click on the to google translate add on it says Blocked by X-Frame-Options Policy An error occurred during a connection to translate.google.com. Firefox prevented this page from loading in this context because the page has an X-Frame-Options policy that disallows it. looked everywhere but no help at all

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

ok never mind i got it

more options

Hello,

You can try this add on Ignore X-Frame-Options Header .

Hope it helps. Thanks.