Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot save passwords

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 143 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ruslan

more options

I was wanting to transition to using firefox for some items so i can sync my passwords to pc, but whenever i login to a website and i make sure save password is selected, it never gives me a prompt to save it, i have tried this on my iphone and ipad, both apps are updated and ios is updated. I even downloaded Lockwise thinking that would help but it still will not ask to save passwords on either device. I have deselected the option and reselected as well as selecting lockwise to autofill in ios settings. Any help on this topic? Please and thank you!

Giải pháp được chọn

Ruslan said

I was wanting to transition to using firefox for some items so i can sync my passwords to pc, but whenever i login to a website and i make sure save password is selected, it never gives me a prompt to save it, i have tried this on my iphone and ipad, both apps are updated and ios is updated. I even downloaded Lockwise thinking that would help but it still will not ask to save passwords on either device. I have deselected the option and reselected as well as selecting lockwise to autofill in ios settings. Any help on this topic? Please and thank you!


I have verified that it gives me the option on an android device but not my ios devices.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Ruslan said

I was wanting to transition to using firefox for some items so i can sync my passwords to pc, but whenever i login to a website and i make sure save password is selected, it never gives me a prompt to save it, i have tried this on my iphone and ipad, both apps are updated and ios is updated. I even downloaded Lockwise thinking that would help but it still will not ask to save passwords on either device. I have deselected the option and reselected as well as selecting lockwise to autofill in ios settings. Any help on this topic? Please and thank you!


I have verified that it gives me the option on an android device but not my ios devices.