Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Some sites take five to six times longer to load on firefox.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Himanshu prabhakar

more options

About:performance results. As an aside help section says About:performance should show up in menu/more and it does not. Do not care about that one but the slow loading of pages , twenty to thirty seconds vs. less than 1 on other browser and sister machine are driving us to another browser.

Michigan Weather Radar | AccuWeather may currently be slowing down Firefox.

MI Weather and Radar Map - The Weather Channel | Weather.com may currently be slowing down Firefox

No may be about it, yes they are. Used to load in a blink and still do in Edge browser and on sister machine.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.