Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmark Icon from Address Bar

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I accidentally removed the bookmark icon from the address bar and can't figure out how to get it back. Can you help? Thanks.

I accidentally removed the bookmark icon from the address bar and can't figure out how to get it back. Can you help? Thanks.

Giải pháp được chọn

You can find items like "Take a Screenshot" and the Bookmark Star in the drop-down list that opens if you click the "Page actions" button (3-dot icon at the right end of the location/address bar). You can right-click an item in the "Page actions" drop-down list to add its button to the location/address bar for easy access.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can find items like "Take a Screenshot" and the Bookmark Star in the drop-down list that opens if you click the "Page actions" button (3-dot icon at the right end of the location/address bar). You can right-click an item in the "Page actions" drop-down list to add its button to the location/address bar for easy access.