Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

O Windows não pode encontrar: "C:\Program Files\Mozila Firefox\firefox.exe. Certifique-se que o nome foi digitado corretamente e tente novamente"

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 91 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Ao execuatr o firefox.exe mesmo como administrador o erro ocorre: O Windows não pode encontrar "C:\Program Files\Mozila Firefox\firefox.exe. Certifique-se que o nome foi digitado corretamente e tente novamente". Já utilizei o AVAST, o Malwarebytes, já desinstalei e reinstalei novamente e o erro continua.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi rm.macedo2006 vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Após ler diversas informações em locais diversos, resolvi mover a pasta "Mozila Firefox" da pasta Program Files para a pasta Program Files (x86) e funcionou.

more options

rm.macedo2006 said

Após ler diversas informações em locais diversos, resolvi mover a pasta "Mozila Firefox" da pasta Program Files para a pasta Program Files (x86) e funcionou.

Thank you for mentioning this interesting workaround.

Three other users have mentioned a similar problem today. At least two of them also use Avast, and cannot run other programs on their computers, the problem was not limited to Firefox.