Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I erred in clicking "ok, I got it" instead of "disable" when trying to watch a video; now I have no volume control!

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 20 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Shashank Shekhar

more options

as stated above, in attempting to watch a YouTube video sent in e-mail from a friend, I misunderstood the message I got from Firefox and clicked "ok, I got it" instead of "disable" and Firefox complete removed the sound from my computer so that now my volume control little icon has completely disappeared! how can I restore sound to my computer? I did not want this outcome!!

Giải pháp được chọn

Hi missp050,

Try Clearing Cookies and Sites Data on your browser:-

 • Click the menu button. and select Options. Preferences.
 • Select the Privacy & Security panel and go to the Cookies and Site Data section.
 • Click the Clear Data… button. The Clear Data dialog will appear. ...
 • Click Clear.

If it doesn't solved your problem, then feel free to ask in Reply Section. Thanks for raising your question in Mozilla Support Forum.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi missp050,

Try Clearing Cookies and Sites Data on your browser:-

 • Click the menu button. and select Options. Preferences.
 • Select the Privacy & Security panel and go to the Cookies and Site Data section.
 • Click the Clear Data… button. The Clear Data dialog will appear. ...
 • Click Clear.

If it doesn't solved your problem, then feel free to ask in Reply Section. Thanks for raising your question in Mozilla Support Forum.