Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Refresh deleted bookmarks, history, passwords

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ANAMIKA KUMARI

more options

Firefox was working slowly, so I did a "refresh". This process was NOT supposed to delete my bookmarks, history, passwords, etc -- but they're all gone. I also tried to restore the bookmarks from a couple days ago but the browser said it couldn't access the file. Any ideas how to get this data back?!?

Firefox was working slowly, so I did a "refresh". This process was NOT supposed to delete my bookmarks, history, passwords, etc -- but they're all gone. I also tried to restore the bookmarks from a couple days ago but the browser said it couldn't access the file. Any ideas how to get this data back?!?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hii, To restore this data:

On the desktop you should see a folder called 'Old Firefox Data' open it and copy all the data by highlighting and selecting everything in that folder, then right click and select copy. Now open FIrefox. Head on over to about:profiles by typing it in your URL bar. Click on the Open Folder button under the Local Directory, not root. Then right click when inside the new profile folder and select paste. Then restart Firefox. You should now have all your previous bookmarks, and data back.

I