Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Roblox Secure Transaction

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Andrew

more options

I normally buy Robux for my son from www.roblox.com; however, this time I had to use Chrome, because the latest version of Firefox Developer Edition does not display the payment method page completely. What is going on with this? Shouldn't it allow redirection for payment?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Please ignore   wimhelp201's   post and don't call that number   -   it's a scam !

more options

wimphelp201 is a scammer. Please do not call the number. I've deactivated their account.