Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FF page not responding - How to fix

 • 1 trả lời
 • 2 gặp vấn đề này
 • 42 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi ARMAN KHAN

more options

When opening any browser on Fire Fox, the page writes not responding and the mouse rotates near the top type. how can fix.

Giải pháp được chọn

hello Homer,

follow the step and link:

 • You can try turning off hardware acceleration to see if it fixes the problem.
 • Click the menu button. and select Options. ...
 • Select the Advanced panel and the General tab.
 • Uncheck Use hardware acceleration when available.
 • Click the Firefox menu and select Exit. ...
 • Start Firefox the way you normally do.

for more information visit given link:

[https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-hangs-or-not-responding]

I hope resolve your problem then reply back to me .

Thank you

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

hello Homer,

follow the step and link:

 • You can try turning off hardware acceleration to see if it fixes the problem.
 • Click the menu button. and select Options. ...
 • Select the Advanced panel and the General tab.
 • Uncheck Use hardware acceleration when available.
 • Click the Firefox menu and select Exit. ...
 • Start Firefox the way you normally do.

for more information visit given link:

[https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-hangs-or-not-responding]

I hope resolve your problem then reply back to me .

Thank you

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.