Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Saving my preference for logins and passwords for websites.

 • 2 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 25 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

Each time I start Firefox I have to open the menu, click Options, click Privacy and Security, and check the box "Ask to Save Login and Passwords for Websites". How can I save this Option/preference so that I don't have to do this each time I open Firefox?

Giải pháp được chọn

Succentrix Lewisville said

Each time I start Firefox I have to open the menu, click Options, click Privacy and Security, and check the box "Ask to Save Login and Passwords for Websites". How can I save this Option/preference so that I don't have to do this each time I open Firefox?

Hello   Succentrix Lewisville,

Would you please make sure that you're not in permanent Private Browsing mode :

3-bar menu (or "Tools") -> Options -> Privacy & Security -> under  "History":

Firefox will :  choose   "Use custom settings for history".

Uncheck    :   "Always use private browsing mode".


If that's not it :   in case you have an external password manager installed; that might be the culprit.
In case you have "Trend Micro Password Manager" installed, you can remove it from Windows Control Panel.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hello,, Save passwords automatically

To change whether or not Firefox offers to remember passwords (this is on by default): Firefox Lockwise settings

  Click on the menu button fx57menu to open the menu panel.
  Click Logins and Passwords. The Firefox Lockwise about:logins page will open in a new tab.
  Click the Firefox Lockwise menu (three dots), then click Options.
  Fx70LockwiseMenuOptions
    The Firefox Options Privacy & Security panel will open to the Logins and Passwords section. 
  Fx70settings-LoginsAndPasswords
  Add a checkmark next to Ask to save logins and passwords for websites to enable the password prompt, or uncheck to disable it. 

To manage your saved logins, click the Saved Logins button to open the Firefox Lockwise password manager. For more information, see Password Manager - Remember, delete and edit logins and passwords in Firefox.

more options

Giải pháp được chọn

Succentrix Lewisville said

Each time I start Firefox I have to open the menu, click Options, click Privacy and Security, and check the box "Ask to Save Login and Passwords for Websites". How can I save this Option/preference so that I don't have to do this each time I open Firefox?

Hello   Succentrix Lewisville,

Would you please make sure that you're not in permanent Private Browsing mode :

3-bar menu (or "Tools") -> Options -> Privacy & Security -> under  "History":

Firefox will :  choose   "Use custom settings for history".

Uncheck    :   "Always use private browsing mode".


If that's not it :   in case you have an external password manager installed; that might be the culprit.
In case you have "Trend Micro Password Manager" installed, you can remove it from Windows Control Panel.