Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

while playing videos the tab is getting crashed

 • 2 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 12 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Shashank Shekhar

more options

bold text

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hello,,

Turn off hardware acceleration by following method
  Open Google Chrome.
  Click Customize and Control Google Chrome > Settings.
  Click on Show advanced settings and scroll to the System section.
  Uncheck Use hardware acceleration when available and restart Google Chrome.
more options

Hi yasmeenfatima456, glad to see you on Mozilla Support Forum.

Here's a way you can fix the problem:-

 • Click the menu button. and select Options.
 • Select the General panel.
 • Under Performance, uncheck Use recommended performance settings.
 • Uncheck Use hardware acceleration when available.
 • Click the Firefox menu and select Exit.
 • Start Firefox the way you normally do.

If it doesn't solved your problem, then feel free to ask in Reply Section. Thanks for raising your question in Mozilla Support Forum.