Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Problems with Tabs and Completely New Windows

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Shashank Shekhar

more options

Sometimes when I go to a website a completely new window opens in the background. I would prefer to keep all the windows open under tabbed browsing. I did a bit of searching, including searching for a help contact but I could not find an answer.

Sometimes when I go to a website a completely new window opens in the background. I would prefer to keep all the windows open under tabbed browsing. I did a bit of searching, including searching for a help contact but I could not find an answer.

Giải pháp được chọn

Hi bigkjordan,

To prevent the new tab from opening a new window you can change this in the settings.

  • Click on [about:preferences#general].
  • Under "Tabs" uncheck "Open new windows in a new tab instead" .

Open a new link, did the preference change?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi bigkjordan,

To prevent the new tab from opening a new window you can change this in the settings.

  • Click on [about:preferences#general].
  • Under "Tabs" uncheck "Open new windows in a new tab instead" .

Open a new link, did the preference change?