Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Player error on the site

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Andrew

more options

when viewing movies on the site,https://premier.one/ a white vertical bar will appear on the right, I checked in the chrome browser and the player works correctly.

https://premier.one/show/27/season/8/video/f57ab67546e6c4ef0288508ff75fe344

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello,

You may have seen a post or received a notification regarding support for Firefox with a link to another site. This is a scam and is not an official site to receive support from Mozilla. Please do not click on the link and do not interact by calling any phone numbers or email addresses listed. You are currently posting on the official Mozilla website and will receive assistance here.