Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Netflix don't play Streams

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dusterberg

more options

I Use Firefox Beta Version 78.0b2 and Netflix don't work; the preview Video don't play and I can't interact with the sound control (its like an Image)

The Streams are loading infitite. Had Somebody an Idear ?

And sorry for my Bad English

I Use Firefox Beta Version 78.0b2 and Netflix don't work; the preview Video don't play and I can't interact with the sound control (its like an Image) The Streams are loading infitite. Had Somebody an Idear ? And sorry for my Bad English

Giải pháp được chọn

Make sure you are not blocking content.

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?


https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Make sure you are not blocking content.

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?


https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop

more options

With the "Safe Mode I had no Problems and I can Stream. Thank you :) I will check my Addons.

Deactivate the Tracking Protection from friefox had no effect.

It was the "Netflix 1080p" Addon. When I deactivate the Addon all is fine

Được chỉnh sửa bởi Dusterberg vào