Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

https://help.music.qugeek.com/1192876

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 67 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Shashank Shekhar

more options

Can't install the app.

Can't install the app.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi willie,

try opening this website in Safe mode:-

  • Find the Firefox icon or click Start and type Firefox.
  • Hold down the Shift key on the keyboard and then click the Firefox icon.
  • In the Firefox Safe Mode window, click the Start in Safe Mode option.

If it doesn't solved your problem, then feel free to ask in Reply Section. Thanks for raising your question in Mozilla Support Forum.