Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Site Information drop-down is corrupted

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cormac

more options

The "Site information" drop down on the far left of the address bar is corrupted, showing an infinitely repeating pattern of icons. See attached picture for example.

The "Site information" drop down on the far left of the address bar is corrupted, showing an infinitely repeating pattern of icons. See attached picture for example.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Hi cormac, that is a known issue with ShadowFox.

As a temporary (?) workaround, you can edit out its rules related to the Site Identity Area. There are steps for that in this issue:

https://github.com/overdodactyl/ShadowFox/issues/284

Does that work for you?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi cormac, that is a known issue with ShadowFox.

As a temporary (?) workaround, you can edit out its rules related to the Site Identity Area. There are steps for that in this issue:

https://github.com/overdodactyl/ShadowFox/issues/284

Does that work for you?

more options

I completely forgot I even had ShadowFox installed. There is a pull request with a fix, and using that solved the issue. Thank you for the help!