Tìm kiếm hỗ trợ

Cảnh giác với các cuộc tấn công lừa đảo: Mozilla sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi một số hoặc truy cập trang web không phải của Mozilla. Hãy bỏ qua các yêu cầu như vậy.

Learn More

sign in

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ARMAN KHAN

more options

How do I avoid having to sign in each time?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hello Art Jones

Websites remembering you and automatically log you on is stored in a cookie.

  * Create an allow cookie exception (Tools > Options > Privacy > Cookies: Exceptions) to keep such a cookie, especially for secure websites and if cookies expire when Firefox is closed. 

Make sure that you do not run Firefox in Private Browsing mode.

  * https://support.mozilla.com/kb/Private+Browsing 

Do not use Clear Recent History to clear the "Site Preferences" and the "Cookies" as this doesn't take exceptions into account, but removes all specified data.

  * https://support.mozilla.com/kb/Clear+Recent+History 

Clearing "Site Preferences" clears all exceptions for cookies, images, pop-up windows, software installation, and passwords.

  * http://kb.mozillazine.org/Cookies
  * https://support.mozilla.org/kb/Deleting+cookies

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.