Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can excel files from my pc be opened in a firefox tab, alongside tabs that are opening web sites?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 61 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Andrew

more options

Can excel files from my pc be opened in a firefox tab, alongside tabs that are opening web sites? If so, how?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

@davejay2 :

Please ignore   lipab50737's   post   -   it's a scam !

Hữu ích?

more options

Hello,

You may have seen a post or received a notification regarding support for Firefox with a link to another site. This is a scam and is not an official site to receive support from Mozilla. Please do not click on the link and do not interact by calling any phone numbers or email addresses listed. You are currently posting on the official Mozilla website and will receive assistance here.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.