Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am Having Problem Of "VCRUNTIME140_1.dll"

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 118 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi STAR STUFF

more options

Hi, I was trying to install MYSQL but unfortunately its failed because I am using XAMPP. SO I cancelled the installations and removed all the SQL installed file which were installed in that mean time when installing SQL. After I restart my windows and try to open firefox and showing exactly same error popup and then I uninstall firefox and trying to resinstall it but I cannot. There showing that error notice. I also tried to renamed "prefs.js" but its not solved. Would kindly give me any suggestion or do you kindly solve it remotely please. I love the browser and using it since 2012. Thanks in advance

Hi, I was trying to install MYSQL but unfortunately its failed because I am using XAMPP. SO I cancelled the installations and removed all the SQL installed file which were installed in that mean time when installing SQL. After I restart my windows and try to open firefox and showing exactly same error popup and then I uninstall firefox and trying to resinstall it but I cannot. There showing that error notice. I also tried to renamed "prefs.js" but its not solved. Would kindly give me any suggestion or do you kindly solve it remotely please. I love the browser and using it since 2012. Thanks in advance
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Looks you have removed a Visual C runtime library that Firefox needs.
You will have to reinstall this file, maybe from the recycle bin or from running a system file check via sfc.exe or from a Windows installation disk.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Looks you have removed a Visual C runtime library that Firefox needs.
You will have to reinstall this file, maybe from the recycle bin or from running a system file check via sfc.exe or from a Windows installation disk.

more options

Hi again! Thank you very much. now Firefox working.