Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Email links

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hi, I have been unable to open links from Emails accounts, both Outlook & Hotmail. I just get a message saying this. However if a am able to open them if have a pdf or a link to explore, which leads me to think this may be a Firefox problem. Thanksr

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

What is the message?

Make sure the computer has Firefox as your default web browser.
If there is still a problem, try selecting Windows Internet Explorer as the default.

more options

No, as I click on the link a box opens with the message 'Unable to open' followed by http etc etc. for whatever site I am trying to connect to.

more options

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?