Tìm kiếm hỗ trợ

Cảnh giác với các cuộc tấn công lừa đảo: Mozilla sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi một số hoặc truy cập trang web không phải của Mozilla. Hãy bỏ qua các yêu cầu như vậy.

Learn More

Firefox goes away a few days after installing it.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Roland Tanglao

more options

I lose the Firefox icon and download a few days after installing it on my mac.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi jpopjames, please ignore the fake support link someone is spamming here.

Hữu ích?

more options

Hi jpopjames:

Could you please: 1. copy and paste the contents of about:support 2. tell us what you did (did this just start happening with FF76 or has this happened before), what you expected and what happened, what 3rd party software if any you have on your mac?

Cheers! ...Roland

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.