Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Inspect element has defaulted to be zoomed out.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 32 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Inspect element has defaulted to be really zoomed out, how can I reset the default zoom level?

Inspect element has defaulted to be really zoomed out, how can I reset the default zoom level?

Giải pháp được chọn

You can reset the page zoom on developer tools pages in the usual way via "Command + 0" (zero).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can reset the page zoom on developer tools pages in the usual way via "Command + 0" (zero).