Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

facebook only opens as blank page

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 7 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Shashank Shekhar

more options

facebook opens only as blank page '

facebook opens only as blank page '

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi helgauck, glad to see you on Mozilla Support Forum.

Try clearing cookies and site data for that particular website:-

 • Click on menu icon.
 • Click on options.
 • In left pane, you will find Privacy & Security menu, click on it.
 • You will find an option Cookies and Site data.
 • In this option, click on Manage Data, a popup menu will be open where you can see list of cached websites.
 • Look for facebook.com and click on it.
 • Then,click on clear data.

If it doesn't solved your problem, then feel free to ask in Reply Section. Thanks for raising your question in Mozilla Support Forum.