Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

facebook live stream screen share doesnt show my face (front camera)

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Shashank Shekhar

more options

Hi When i do a livestream via facebook using firefox and then n do the screen share . my viewers can only seen my screen they cant seem me anymore (from my front camera? any ideas?

Hi When i do a livestream via facebook using firefox and then n do the screen share . my viewers can only seen my screen they cant seem me anymore (from my front camera? any ideas?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can Try this add-on Facebook™ Livestream Mode .

Hope it works.!