Search Support

Beware of phishing attacks: Mozilla will never ask you to call a number or visit a non-Mozilla website. Please ignore such requests.

Learn More

change color

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
more options

hello, i change color of my mozilla page but i can't change 1 details. i have around the buttons a white square and i can't change this. how i can change that to have a uniform color ? i send you 2 picture to exemple. have a good day.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.