Search Support

Beware of phishing attacks: Mozilla will never ask you to call a number or visit a non-Mozilla website. Please ignore such requests.

Learn More

Capital "E" letter doesn't appear in some websites even in firefox preferences

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

Capital "E" letter doesn't appear in some websites even in firefox preferences. Also i can't even type capital "e" in search bar. I just see space when i type "E"

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.