Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

what the hell is going on with your syystem,it has me all screwed up and I need HELP in getting into my System again

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

HELP ME IN MAKING THESE CHANGES ON MY SYSTEM,I'M 85 YEARS OLD AND HANDICAP AND NOT TECH AT ALL. PLEASE

HELP ME IN MAKING THESE CHANGES ON MY SYSTEM,I'M 85 YEARS OLD AND HANDICAP AND NOT TECH AT ALL. PLEASE

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Please explain the problem in detail. What happens? What are the exact error message(s) ?