Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Browser

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Is it possible to install Firefox Browser on a drive other than the C drive?

In other words, is it possible to Custom install this great product?

Sincerely, Glenn

Is it possible to install Firefox Browser on a drive other than the C drive? In other words, is it possible to Custom install this great product? Sincerely, Glenn

Giải pháp được chọn

You can choose the program folder location using the full, offline installer (available here) by doing a custom installation. See Custom installation of Firefox on Windows for details.

However, files associated with the Firefox profile will be located in the C-drive AppData folder by default... but you can later create a new profile in a different location. See and Profiles - Where Firefox stores your bookmarks, passwords and other user data and Profile Manager - Create, remove or switch Firefox profiles

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can choose the program folder location using the full, offline installer (available here) by doing a custom installation. See Custom installation of Firefox on Windows for details.

However, files associated with the Firefox profile will be located in the C-drive AppData folder by default... but you can later create a new profile in a different location. See and Profiles - Where Firefox stores your bookmarks, passwords and other user data and Profile Manager - Create, remove or switch Firefox profiles

Được chỉnh sửa bởi AliceWyman vào

more options

In addition to the above reply, the files that register extensions (profiles.ini and installs.ini) are always located in the main profile folder location in AppData\Roaming, but you can create the actual profile that uses only one profile folder for the main root files and for the temporary caches by using "Choose folder".
Note that you should never use a folder for the profile folder that already stores other files (i.e. always create a new folder).