Tìm kiếm hỗ trợ

Cảnh giác với các cuộc tấn công lừa đảo: Mozilla sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi một số hoặc truy cập trang web không phải của Mozilla. Hãy bỏ qua các yêu cầu như vậy.

Learn More

Playing video causing system crash - Ubuntu 20.04LTS

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi esa.claudio

more options

Good day,

Using Firefox for normal web browsing is not a problem. However, when playing video (YouTube, Twitch.tv etc) I get this Decoder error under Syslog.

firefox_firefox.desktop[36209]: [Child 36209, MediaDecoderStateMachine #3] WARNING: Decoder=7f73b74d4400 Decode error: NS_ERROR_DOM_MEDIA_FATAL_ERR (0x806e0005) - RefPtr<MediaSourceTrackDemuxer::SamplesPromise> mozilla::MediaSourceTrackDemuxer::DoGetSamples(int32_t): manager is detached.: file /builds/worker/checkouts/gecko/dom/media/MediaDecoderStateMachine.cpp, line 3367

The crashes are random. I can play video for varying lengths of time. But the above Error keeps appearing. All packages are up to date.

Thanks.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

hello Esa.claudio...


If Ubuntu hangs, the first thing to try is to reboot your system. Sometimes you might have to do a cold boot. Power your computer off and then bring it back up. Restarting your computer resolves many problems such as low memory, application crashes, and the browser hangs.

After that...clear the cache memory of mozila firefox.

thank you.

Hữu ích?

more options

Hi,

Well when Ubuntu hangs the only option I have is to reboot my system by powering it off. Thank you for the reply but that doesn't solve my problem.

Thank you.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.