Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox loads, runs, but will not open web sites

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 79 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Firefox loads, runs, but will not open web sites. I have uninstalled and reinstalled several times.

At one point I got when during installation, I got error

"The code execution cannot proceed because VCRuntime140...1.dll was not found. Reinstalling the program may fix this problem."

I reinstalled runtime dll from microsoft web site.

Now after firefox installation, Firefox opens but simply will not download any web sites. All other browsers do with no problem. However, I prefer firefox and would like to get this problem fixed.

Firefox loads, runs, but will not open web sites. I have uninstalled and reinstalled several times. At one point I got when during installation, I got error "The code execution cannot proceed because VCRuntime140...1.dll was not found. Reinstalling the program may fix this problem." I reinstalled runtime dll from microsoft web site. Now after firefox installation, Firefox opens but simply will not download any web sites. All other browsers do with no problem. However, I prefer firefox and would like to get this problem fixed.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Some problems occur when your Internet security program was set to trust the previous version of Firefox, but no longer recognizes your updated version as trusted. Now how to fix the problem: To allow Firefox to connect to the Internet again;

  • Make sure your Internet security software is up-to-date (i.e. you are running the latest version).
  • Remove Firefox from your program's list of trusted or recognized programs. For detailed instructions, see

Configure firewalls so that Firefox can access the Internet. {web link}