Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Firefox is Broken

more options

Firefox brower is not playing videos properly.

duplicate. see https://support.mozilla.org/en-US/questions/1287469

Firefox brower is not playing videos properly. ''duplicate. see https://support.mozilla.org/en-US/questions/1287469''

Được chỉnh sửa bởi Andrew vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi chandrakant, sorry to hear that you are facing this problem.

Does this happen with all videos or only on specific websites?

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

Do not click the Reset button on the Safe mode start window or otherwise make changes.

https://support.mozilla.org/kb/Safe+Mode

https://support.mozilla.org/kb/Troubleshooting+extensions+and+themes

Also make sure that your security software (firewall, anti-virus) isn't blocking the videos.

If it doesn't solved your problem, feel free to ask in Reply Section. Thanks for raising your question in Mozilla Support Forum.

Được chỉnh sửa bởi Shashank Shekhar vào

more options

Whoops, it looks like your question duplicated. You can find additional replies here:

https://support.mozilla.org/questions/1287469