Search Support

Beware of phishing attacks: Mozilla will never ask you to call a number or visit a non-Mozilla website. Please ignore such requests.

Learn More

Firefox not showing up in system preferences

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

Hey there, so the issue I am having is using microphone and camera on Firefox. It does not ask for permission or show up in MacOS system preferences so I have no option to enable it at all.

I tried reinstalling Firefox. And everything is updated:

  • Firefox v 76.0
  • MacOS v 10.15.4
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.