Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cookies are messing up some websites

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Tommy

more options

I want to delete cookies from individual websites but the "manage data" button is not clickable for me, It appears, but is dead.

Giải pháp được chọn

Thank you for your answers. Strangely, when I went back to the preferences page(after 10 minutes), the button had become clickable.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hello Tim, I do know one way that you can delete cookies and that is to get the Add-On Cookie AutoDelete by the CAD Team. Otherwise, I think it's a bug. Report it here: https://bugzilla.mozilla.org/home. Please tell me how it goes. Stay Safe!!

Được chỉnh sửa bởi Tommy vào

Hữu ích?

more options

Hi Tim, if you have the site open currently, you can use the Storage Inspector tool -- Shift+F9 -- to view and delete site cookies.

Otherwise, hmm, are other buttons and form controls disabled, or only Manage Data?

Are you allowing Firefox to save history normally or is it set for automatic private browsing/Never remember history in the History section?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Thank you for your answers. Strangely, when I went back to the preferences page(after 10 minutes), the button had become clickable.

Hữu ích?

more options

@Tim Awesome!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.