Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have trouble to install mozilla firefox 54 on my PC on Windows XP.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello! I`m have trouble to install mozilla firefox 54 on my PC on Windows XP. My main PC died and I have no money to buy new or fix my but I need to study. Please help!

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

What kind of trouble?

more options

The last Firefox version that you can install on Windows XP is the 52.9.0 version that shows in the System Details list. Current Firefox releases require Windows 7 and later. Users on Windows XP and Vista have been moved to the Firefox ESR version.