Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Hi, i've just installed a new version of firefox, i logged in with my account but i've lost my passwords, preference and everything

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AliceWyman

more options

Hi Sync is not working, i made a new fresh install, changed my password and on this mac and my mobile sync is not working, while in another laptop my preferences, passwords and everything are there. Now i'm afari to close the other laptop, i could change every password (and they are difficult to remember)

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

{Moved from Firefox Lockwise to Firefox support forum}

{Locking}
Duplicate post was answered by Scribe, in the Firefox support forum:
https://support.mozilla.org/questions/1287068 I've lost everything, passwords adn ecc.. after a new installation of firefox

Được chỉnh sửa bởi AliceWyman vào