Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How does Firefox Browser on Windows save user credentials after user logs into a web app?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 65 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

I'm concerned about the security/privacy aspect of Firefox saving username/passwords for web applications.

  • Where does Firefox save these username/passwords?
  • Are these username/passwords encrypted? How are the username/passwords encrypted?
  • Who has access to the passwords saved?
  • How long are these passwords stored?
  • Do these get cleared when the browser gets uninstalled?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options