Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

After installing Firefox version 76, I'm required to sync 2nd device. I just want single account with no syncing for backup - no smart phone / 2nd device.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

After installing latest Firefox update to version 76, I'm now required to sync 2nd device before I can proceed. Seems to replace previous 2nd device or mobile phone number. I just want single account with no syncing for backup - I don't use a smart phone or run a 2nd device. It's catch 22 - there's info on deleting a synced 2nd device, but I can't provide details for a 2nd device in the first place.

After installing latest Firefox update to version 76, I'm now required to sync 2nd device before I can proceed. Seems to replace previous 2nd device or mobile phone number. I just want single account with no syncing for backup - I don't use a smart phone or run a 2nd device. It's catch 22 - there's info on deleting a synced 2nd device, but I can't provide details for a 2nd device in the first place.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you are talking about sync, sync is an option. Shut down sync from here.

Type about:accounts<enter> in the address bar.
[v57+] https://accounts.firefox.com/settings