Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I choose 'Open all in tabs' Firefox opens tabs but won't load the websites.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Thane

more options

I have a series of 20 or so webpages that I like to read first thing in the morning. When I open Firefox and click on "Open All in Tabs" it creates a tab for each website, but won't load that website until I select the address bar and press enter. It doesn't happen all the time, but I'd say 95% of the time.

Giải pháp được chọn

Switched to Microsoft Edge. I don't have this problem there. It's much faster than Firefox and uses less memory anyways.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I still have this problem. Nothing has changed.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Switched to Microsoft Edge. I don't have this problem there. It's much faster than Firefox and uses less memory anyways.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.