Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I would like to move the URL window to the top

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Fire Marshal Bil

more options

Seeing that there is a lot of wasted space (as per the screen shot), how can I move the URL and Search bars to share with the menu bar? This way I can get more real estate. TIA.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

The address bar is one of the few controls that is fixed to the main toolbar. I've seen some screenshots people have posted on Reddit of mods that combine parts of various bars. It's done with custom style rules in a userChrome.css file, but I don't know the details of how they did it. You might follow up there:

https://www.reddit.com/r/FirefoxCSS/

more options

Thanks very much, jscher2000. I appreciate the quick and informative response. Stay safe.