Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My Firefox isn't deleting my history no matter what?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I deleted my cookies and tried deleting my history, been happening for the past few days. I tried restarting, deleted my cookies, still nothing,

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you have sync, and there is a problem anywhere, Shut Down Sync Immediately On All Devices to prevent the problem from spreading. Once the problem is fixed, perform the same repair on all computers/profiles before using sync again.


[v57+] Places Maintenance is built into Firefox.

Type about:support<enter> in the address bar.

You will find Places Database near the bottom. Press the Verify Integrity button.

When done, copy and post the results here.