Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where is my menu that was at the top of the page? Headings at the top of the page menu included drop downs include File, Edit, History, Bookmarks, Options.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 157 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Gobinath T

more options

After completing other instructions in https://support.mozilla.org/en-US/kb/quick-fixes-if-your-firefox-slows-down#w_firefox-hangs-or-stops-responding and I did this - https://support.mozilla.org/en-US/kb/refresh-firefox-reset-add-ons-and-settings And I started this - https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode#w_how-to-start-firefox-in-safe-mode Still Firefox was too slow, hanging up and not responding correctly leaving me no other recourse but to uninstall and install again. It is still slow, somewhat better than it was. But now the menu I had at the top of the page is gone and I used it frequently. This menu included drop downs such as File, Edit, History, Bookmarks, Options. How can I get it back?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Where is my menu that was at the top of the page? Headings at the top of the page menu included drop downs include File, Edit, History, Bookmarks, Options.

I hope the following steps solve your issue.

  1. Open FireFox
  2. Press Alt key (This opens the headings i.e, File, Edit, VIEW, History, Bookmarks, Tools, Help)
  3. Click View
  4. Select Toolbars
  5. Click on Menu Bar

Hope this helps.

Được chỉnh sửa bởi Gobinath T vào